เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพพคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น