ด้วยศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้รวบรวมและติดตามผลการดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับข้อเสนอแนะ สอบถามหรือการเสนอความคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่อยู่ใสความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อทำการประเมินผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์/ร้องเรียนจึงขอรายงานผลการดำเนินการดังต่อรายละเอียดแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น