ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้รวบรวมผลการตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ของประชาชนผู้มารับบริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ในช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563 เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเพื่อปรับปรุงการให้บริการและดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น