ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้สำรวจข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนตามแผนการดำเนินงานแแก้ปัญหาขยะและน้ำเสีย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขเก็บข้อมูลในเขตรับผิดชอบและนำข้อมูลมาดำเนินการวางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ