คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จัดทำรายงานติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ.2563 

  • ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ จำนวนโครงการทั้งหมด 98 โครงการ ดำเนินการได้ 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.57
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวนโครงการทั้งหมด  64   โครงการ  ดำเนินการได้ 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.28
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการส่งเสริมการเกษตร จำนวนโครงการทั้งหมด 7 โครงการ ดำเนินการได้ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.06
  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวนโครงการทั้งหมด 6 โครงการ ดำเนินการได้ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.06
  • ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย จำนวนโครงการทั้งหมด 13 โครงการ ดำเนินการได้ 8 โครงการ    คิดเป็นร้อยละ  4.26

 อัตราความสำเร็จของแผนที่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 37.77 สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากปัญหาเรื่องโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 

แสดงความคิดเห็น