อบต.เขาสมอคอน ขอรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563  มีหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 8,303 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมการประเมิน ITA  มีการประเมินโดยหน่วยงานกลางที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นสถาบันการศึกษา  โมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วนดังนี้ 

  • การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นในตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด  ประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ ,การใช้งบประมาณ ,การใช้อำนาจ,การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ,การแก้ไขปัญหาการทุจริต
  • เก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ ในช่วงปีงบประมาณ 2563 โดยสอบถามการรับรู้ในตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  คุณภาพการดำเนินงาน,ประสิทธิภาพการสื่อสาร,การปรับปรุงการทำงาน 
  • การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยของหน่วยงาน 2 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย การเปิดเผยข้อมูล ,การป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้รับผลคะแนนการประเมินความโปร่งใสภาครัฐ ฯ  88.05 คะแนน ซึ่งผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายแผนแม่บท
แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ