ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้จังหวัดส่งแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น (Local Performance Assessement : LPA) ประจำปี 2563 บัดนยี้ได้ประเมินเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายงานผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assesment : LPA) ประจำปี 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ