องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อแสดงให้เห็นว่ารอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Tranparency Assessment : ITA) ที่กำหนดส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบปีที่ผ่านมา และนำผลวิเคราะห์ไปปรัปบรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น