รายงานผลงานวิจัย เรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ประจำปี 2563 จำนวน 5 งานบริการ โดยในแต่ละงานบริการจะประเมิน  5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ2. ด้านช่องทางการให้บริการ 3. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรให้บริการ4. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก5.ด้านผลการปฏิบัติงาน การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) ประเมินจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับบริการจาก อบต.เขาสมอคอน จำนวน 6,335 คน นำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพรรณา นำข้อมูลมาหาค่าอัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย่และค่าระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมมีความเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยที่ประชาชนเฉลี่ยร้อยละ 97.60 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ

แสดงความคิดเห็น