เพื่อการปฏิบตั ิให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เขาสมอคอน จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนไดม้ ีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบและกากับการบรหิ ารจดั การอบต.เขาสมอคอน ดังน

แสดงความคิดเห็น