องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบรหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น