องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยผลการดำเนินงานตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น