รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ณ วันเข้าตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2560 พบข้อบกพร่อง มีรายละเอียดดังนี้ 
1. การจัดเก็บรายได้
– แผนที่ภาษี (ไม่เป็นปัจจุบัน)
– ภาษีค้างชำระ (มีลูกหนี้ค้างชำระมาก)
2. ด้านงบประมาณ (มีการโอนเงินงบประมาณระหว่างปี)
3. ด้านการพัสดุ (ไม่คืนหลักประกันสัญญา)
จากหนังสือแจ้งผล ทางผู้บริหาร อบต.เขาสมอคอน ได้กำชับให้ถือปฏิ่บัติตามระเบียบทางราชการแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

แสดงความคิดเห็น