ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอนได้ส่งรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนเพื่อตรวจสอบนั้น ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น