องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น