องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประากศตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น