ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ส่งรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ให้กับสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรีตรวจสอบนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ