ด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี ได้รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน

แสดงความคิดเห็น