บริหารสภา

นายวิเชียร ฤทธิ์เจริญ
ประธานสภา อบต.เขาสมอคอน
โทร.0819750142

นายเลิศ เปลี่ยนเจริญ
รองประธานสภา อบต.เขาสมอคอน
โทร.0843386119

นางสาววัชรา ทำนองงาม
ปลัด อบต.เขาสมอคอน (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)/เลขานุการสภาฯ
โทร.095-9491473

สมาชิกสภาท้องถิ่น

นางกัลยา เปียวงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นางกุสุมา ปาลวัฒน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายวิเชียร ฤทธิ์เจริญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายจรัญ แช่มชื่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นางนิภรณ์ สังข์วงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายสำราญ ศรีสม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นายเลิศ เปลี่ยนเจริญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายไชยกร ทิพชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายลั่นทม นาคน้อย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายสมนึก หอยสังข์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13