นายสุรินทร์ รวบรวม
สมาชิก อบต. ม.1
นายมนัส เปียวงษ์
สมาชิก อบต. ม.1
นายวัชรพงษ์ สังข์วงษ์
สมาชิก อบต. ม.2/ประธานสภา อบต.เขาสมอคอน
นายโสภณ สุขสอาด
สมาชิก อบต. ม.2
นายสุชาติ ศรีสวัสดิ์
สมาชิก อบต. ม.3
นายวิเชียร ฤทธิ์เจริญ
สมาชิก อบต. ม.3
นางสมพงษ์ หนูหลำ
สมาชิก อบต. ม.4
นายวินัย แช่มชื่น
สมาชิก อบต. ม.4
นางนิภรณ์ สังข์วงษ์
สมาชิก อบต. ม.5
นายพสุธร ไผ่พรหม
สมาชิก อบต. ม.5
นายทวีป วี ระประสิทธิ์
สมาชิก อบต. ม.6
นายสำราญ ศรีสม
สมาชิก อบต. ม.6
นายศักดิ์ แสวงเจริญ
สมาชิก อบต. ม.7
นายเลิศ เปลี่ยนเจริญ
สมาชิก อบต. ม.7
นางนฤมล ด้วงทองสุข
สมาชิก อบต. ม.8
นางสาวอนงค์ พวงเงิน
สมาชิก อบต. ม.9
นางสำรวย รัตนา
สมาชิก อบต. ม.9
นายแดง มลฑา
สมาชิก อบต. ม.12
นายลั่นทม นาคน้อย
สมาชิก อบต. ม.12
นายสมควร สุขแจ้ง
สมาชิก อบต. ม.13
นายสมนึก หอยสังข์
สมาชิก อบต. ม.13