ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ

ของอำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ห่างจากตัวอำเภอท่าวุ้ง  11  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

ทิศเหนือ      ติดต่อกับ   ตำบลบางมัญ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรีและตำบลบางขาม

ตำบลบ้านชี   ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี

ทิศใต้            ติดต่อกับ   ตำบลโคกสลุด , ตำบลมุจลินท์  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   ตำบลบางลี่   อำเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ   ตำบลบางมัญ   อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี

หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน  ประกอบด้วย

 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชื่อ-สกุล
1 บ้านเขาสมอคอน นางอารมณ์   รวบรวม
2 บ้านเขาสมอคอน นายบุญชู   คุ้มม่วง
3 บ้านเขาหมอนอิง นายไพบูลย์ศรีสวัสดิ์
4 บ้านเขาบ้านหว้า นายศุภกร   มาสวนจิก
5 บ้านพราน นางวันเพ็ญ   อิ่มภู
6 บ้านแหลมกะลา นายสุชิน   วีระประสิทธิ์
7 บ้านคลองพระ นายธนัทรัช   นามนาค
12 บ้านหัวไผ่ นางสาวสุนันท์   นาคน้อย
13 บ้านห้วยแก้ว นางดวงตา  สุขแจ้ง

 

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และมี

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่   ได้แก่

–  เทือกเขาสมอคอน      อยู่ในเขตหมู่ที่  1 , 2 , 4 , 5

–  แม่น้ำบางขาม          อยู่ในเขตหมู่ที่  6 , 7 , 8 , 9

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี  ๓  ฤดู  ดังนี้

ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง  เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง  ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม  ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง”  ซึ่งอาจนานประมาณ  ๑ – ๒  สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม

ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์

 

ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน  ดินเหนียว  พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว

 

ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน  ได้แก่

–  แม่น้ำบางขาม  จำนวน  1  สาย

–  ลำน้ำ    จำนวน  3  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  ได้แก่

–  ฝาย  จำนวน  4  แห่ง

–  บ่อบาดาล  จำนวน  36  แห่ง

–  คลองชลประทาน  จำนวน   6  แห่ง

–  ประปา  ได้แก่

                             หมู่ที่  4 , 5 , 7 , 12 , 13   (อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.เขาสมอคอน)

หมู่ที่  1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 9  (หมู่บ้านดำเนินการเอง)

ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในเขต อบต. เขาสมอคอน  ไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ

ประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน  มีจำนวนครัวเรือน 1,411 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น  4,423  คน  แยกเป็นชาย  2,216  คน  หญิง  2,207  คน  (ข้อมูล  ณ  วันที่  3  มีนาคม  2559)

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวมจำนวน

ประชากร

บ้านเขาสมอคอน 1 210 320 353 673
บ้านเขาสมอคอน 2 182 320 310 630
บ้านเขาหมอนอิง 3 82 126 140 266
บ้านเขาบ้านหว้า 4 169 297 265 562
บ้านพราน 5 186 328 306 634
บ้านแหลมกะลา 6 124 183 196 379
บ้านคลองพระ 7 98 159 147 306
บ้านท่าโขลง 9 97 50 56 106
บ้านหัวไผ่ 12 43 65 55 120
บ้านห้วยแก้ว 13 220 368 379 747
รวม 1,411 2,216 2,207 4,423

         

ช่วงอายุและจำนวนประชากร

–  จำนวนประชากรเยาวชน  (อายุต่ำกว่า  18  ปี)  หญิงจำนวน  431  ชายจำนวน   537  คน

–  จำนวนประชากร  (อายุ  18 – 60  ปี)  หญิงจำนวน 1,383  คน  ชายจำนวน  1,381  คน

–  จำนวนประชากรผู้สูงอายุ  (อายุมากกว่า  60 ปี)  หญิงจำนวน  382  คน  ชายจำนวน  294  คน