ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

การกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน กำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.2/ว 4830  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2556 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558 – 2560)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning)  ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  2 ประกอบด้วย ชัยนาท  ลพบุรี  สิงห์บุรีและอ่างทอง  เน้นรักษาความมั่นคงทางอาหารโดยการดูแลรักษาฐานทรัพยากรเกษตรที่สำคัญ  การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หลักในพื้นที่  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม  พัฒนาการผลิตอาหารส่งออกประเภทธัญพืช  พืชไร่  และปศุสัตว์  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  และพัฒนาเส้นทางขนส่งตลอดลำน้ำ  การแก้ปัญหาน้ำท่วม

โดยการส่งเสริมพัฒนาทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นเป็นการสนับสนุน และเพิ่มศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  ดังนี้

  1. สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตรกระบวนการเรียนรู้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การเกษตร ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เกษตรอินทรีย์
  2. สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่น  และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนขยายเครือข่าย โดยจัดหาแหล่งรองรับสินค้าหรือตลาดส่งออกสินค้าของกลุ่มอาชีพ
  3. สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมสนับสนุนขยายเครือข่ายเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่
  4. ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดลพบุรี