วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

                   “ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  ชุมชนเข้มแข็ง  และเมืองน่าอยู่ ”

พันธกิจ

  1.   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
  2. พัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน
  3. พัฒนาสังคม  เด็ก เยาวชน  สตรีและครอบครัวให้มีคุณธรรม  มีความรู้  สุขภาพอนามัยและคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

  1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นทุกด้าน

ุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา

  1. ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน สะดวก  ในการติดต่อสื่อสารปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินในการเดินทางสัญจรไปมา

  1. ส่งเสริมเศรษฐกิจให้ประชาชน  โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลเขาสมอคอน สนับสนุนและ

พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

  1. ประชาชนได้รับการพัฒนาตลอดชีพ  การส่งเสริมด้านการศึกษาและสาธารณสุขให้ประชาชนรู้จัก

นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน  ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

  1. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงไว้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
  2. ให้ความเป็นธรรมกับคนในสังคม ประชาชนมีส่วนร่วมเน้นการบริหารการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย