องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ