องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นแผนที่มุ่งเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานต้าง ได้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น