ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 /2562 และ เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2562 เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่  5/2562 และ เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2562  แล้วในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว   สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1 /2562  เมื่อวันที่  14 พฤษภาคม 2562  เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 /2562 และ เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2562  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว  เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแผนแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป   

แสดงความคิดเห็น