องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 -2566 ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การ บริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากร และให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ