องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีระบบการบริหารงานที่ยึดถือหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น