องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 มาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ. 2537 และ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564- 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แสดงความคิดเห็น