องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน  จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แสดงความคิดเห็น