แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แสดงความคิดเห็น