เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีประสิทธิภาพและมีกรอบแนวทางการพัฒนา จึงดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น