ด้วยองค์การบริหารส่วตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น