ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เรื่องประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ลบ.6163 สายบ้านท่าโขลง-บ้านบางพราน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 นั้น บัดดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ชนะการเสนอราคารายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น