ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เรื่องประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 นั้น บัดดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ชนะการเสนอราคารายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น