องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความประสงค์แสดงตารางแสดงวงเงินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แสดงความคิดเห็น