องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความประสงค์แสดงตารางแสดงวงเงินโครงการประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสมอคอน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ