องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น