องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างพัฒนาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสมอคอน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น