ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างพัฒนาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสมอคอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น บัดดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ชนะการเสนอราคารายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น