องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความประสงค์แสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกหน้าโรงเรียนวัดถ้ำตะโก – ฝายทดน้ำคลองลาดชะโด หมู่ที่ 5  ตำบลเขาสมอคอน  ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร  โดยลงลูกรังซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ชำรุด พร้อมปรับเกลี่ย ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต.เขาสมอคอนกำหนด คิดเป็นปริมาณลูกรัง จำนวน 312 ลูกบาศก์เมตร ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แสดงความคิดเห็น