องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความประสงค์แสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่ที่ 6 ตำบลเขาสมอคอน  จำนวน 2  สายทาง 

สายที่ 1 สายกลางทุ่งนาแหลมกะลา – คลองลาดชะโด ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 2,300 เมตร โดยลงลูกรังซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ชำรุด พร้อมปรับเกลี่ย ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต.เขาสมอคอน กำหนด คิดเป็นปริมาณลูกรัง 448 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 2 สายคันคลองลาดชะโด เริ่มจากฝายทดน้ำคลองลาดชะโด – ประตูน้ำบ้านนายเทียม   ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร โดยลงลูกรังซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ชำรุด พร้อมปรับเกลี่ย ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต.เขาสมอคอนกำหนด คิดเป็นปริมาณลูกรัง จำนวน 480 ลูกบาศก์เมตร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แสดงความคิดเห็น