องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความประสงค์แสดงวงเงินงบประมาณ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา บ้านโคกทะเล หมู่ที่ 5 ต.เขาสมอคอน  ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แสดงความคิดเห็น