องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Para-Asphaltic concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.3085 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสมอคอน เริ่มจาก กม.ที่ 0+928 – กม.ที่ 1+287 กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 359 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง 588,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบต่อไปนี้

แสดงความคิดเห็น