โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคโควิด 19

นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อบจ.ลพบุรี นำโดย นางอรพิน จิระพันธ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยรองนายก อบจ. และท่านชัยวัฒน์ เจ่าสกุล สจ.เขต 2 ลพบุรี ในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคโควิด 19 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.ลพบุรี ในการจัดหาเครื่องอุปโภค ให้กับครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนตำบลเขาสมอคอน มีครัวเรือนที่มารับข้าวสารจำนวน 926 ครัวเรือน โดยแต่ละครัวเรือนจะได้รับข้าวสารครัวเรือนละ 15 กิโลกรัม ขอขอบคุณ อบจ.ลพบุรี มา ณ โอกาสนี้

การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2555 – 2569) และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน เป็นประธานในการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2555 – 2569) และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) โดยตามมาตรการเว้นระยะห่าง และสวมแมส ตลอดระยะเวลาการประชุม

ชี้แจงการมอบบ่อบาดาล พร้อมหอถัง และแผงโซลาร์เซลล์ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 6 บ้านแหลมกะลา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายเกษม ประภากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มอบหมายให้ นางนงลักษณ์ บุญน้า ตำแหน่งรองปลัด อบต.เขาสมอคอน ชี้แจงการมอบบ่อบาดาล พร้อมหอถัง และแผงโซลาร์เซลล์ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 6 บ้านแหลมกะลา เพื่อจัดทำข้อบังคับการใช้น้ำประปาของหมู่บ้าน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ที่ประชุมมีมติรับโอนบ่อบาดาล พร้อมทั้งจัดทำหลักฐานตามที่เจ้าหน้าทีชี้แจง

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อจัดทำรายงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน

นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อจัดทำรายงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยมีนางสิรินาฏ ปรีชาจารย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของ อบต.เขาสมอคอน ในการนี้ นายก อบต.เขาสมอคอน มอบหมายให้มีการแบ่งงานความรับผิดชอบ ในการประเมินความโปร่งใสภาครัฐ ITA ประจำปี 2565 ถ่ายทอดความรู้การกรอกแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสภาครัฐ สำหรับบุคคลากรภายในองค์กร ที่มีอายุการทำงานในหน่วยงานไม่น้อยกว่า 1ปี และมอบหมายให้เชิญชวนผู้มาติดต่อราชการ เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม สำหรับบุคคลภายนอก EIT ที่ประชุมประเมินและวิเคราะห์ผลการคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ปี 2564 เพื่อจัดวางแนวทางการพัฒนาให้ได้รับ AA ต่อไป

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ครั้งแรก

อำเภอท่าวุ้ง แจ้งกำหนดให้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ครั้งแรกในวันที่ 27 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โดยท่านเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอท่าวุ้ง เป็นประธานจัดการประชุม และ ในวันนี้ได้ทำการคัดเลือกประธานสภา อบต., รองประธานสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต. โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น ประธานสภาอบต. ได้แก่ นายวิเชียร ฤิทธิ์เจริญ สมาชิก อบต.หมู่ 3รองประธาน อบต. ได้แก่ นายเลิศ เปลี่ยนเจริญ สมาชิก อบต. หมู่ 7 เลขานุการสภา อบต. ได้แก่ น.ส.วัชรา ทำนองงาม ปลัด อบต.เขาสมอคอน ในครั้งนี้ได้กำหนดสมัยประชุม 4 สมัย พร้อมนี้ได้นัดที่ประชุมในการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเปิดเครื่องเสียงรถยนต์เสียงดัง รบกวนความเป็นอยู่ของราษฎร์

ในวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 11.00น. หลังจากรับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่าวุ้ง กรณีเปิดเครื่องเสียงรถยนต์เสียงดัง รบกวนความเป็นอยู่ของราษฎร์ ปลัดอำเภอ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ อบต.เขาสมอคอน เร่งรุดลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมสอบปากคำ ผู้ที่อาศัยบ้านใกล้เรือนผู้ถูกร้องเรียน จากกรณีนี้พบว่าเป็นการร้องเรียน กลั่นแกล้งกันเนื่องจากเคยมีการร้องเรียนแบบนี้ถึง 2 ครั้ง และในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำผู้ที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง และผู้นำชุมชน จำนวน 4 ราย ทุกรายให้ปากคำตรงกันว่ามีการเปิดเครื่องเสียงจริง ตามเวลาที่ร้องเรียน และไม่ได้รับผลกระทบจากเสียงดัง จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานช่วยเหลือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร อบต.เขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานช่วยเหลือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร อบต.เขาสมอคอน ซึ่งจะรับสมัครในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ.อาคารบริการสาธารณสุข ด้านหน้าสำนักงาน อบต.เขาสมอคอน

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564 ประเภทโดดเด่น

น.ส.วัชรา ทำนองงาม ปลัด อบต.เขาสมอคอน พร้อมคณะฯ รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564 ประเภทโดดเด่น รางวัลชมเชยอันดับหนึ่ง (รูปแบบการจัดงาน new normal )

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนที่กักตัวเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาสมอคอน ที่กักตัวเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดยได้รับความอนุเคราะห์สมทบการบริจาคจากสจ.ชัยวัฒน์ เจ่าสกุล กำนันธนัทรัช นามนาค ผู้ใหญ่ณรงค์ฤทธิ์ บัวหอม

นำเสนอผลงานนวัตกรรมกล้าที่จะก้าว งานกายภาพบำบัด รอบที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โดยนายเกษม ประภากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน และคณะผู้จัดทำนวัตกรรม นำเสนอผลงานนวัตกรรมกล้าที่จะก้าว งานกายภาพบำบัด รอบที่ 2 กับคณะอนุกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ด้วยระบบ zoom