พิธีถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.  นายเกษม ประภากร นายกอบต.เขาสมอคอน ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๕

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  อบต.เขาสมอคอน นปีงบประมาณ 2565

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุม อบต.เขาสมอคอน นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน พร้อมด้วย น.ส.วัชรา ทำนองงาม ปลัด อบต.เขาสมอคอน  ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  อบต.เขาสมอคอน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน ตัวแทนจากภาคส่วนราชการ รับฟังการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นปีงบประมาณ 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.เขาสมอคอน  จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  แนะนำข้าราชการบรรจุใหม่ 2 ตำแหน่ง  ชี้แจงแผนการดำเนินการ ของ รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน รายงานงบการเงินปี 2565 ขอเปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงิน และนัดหมายทำกิจกรรมจิตอาสา

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ “ตามโครงการรักษาความสะอาด ถนนสายหลัก สายรอง ประจำปีงบประมาณ 2566 “

นายเกษม  ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ร่วมดำเนินกิจกรรม ซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุด แตก เป็นร่องลึก ด้วยการใช้แอสฟัลติกยางพาราสำเร็จรูปในการปิดทับ ช่องถนนที่ชำรุดเสียหาย เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ในหมู่ที่ 6 บ้านแหลมกะลา ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันสวรรคตพนะบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผวจ.ลบ. ในฐานะ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จ.ลบ. ร่วมกับ ศอ.จอส.พระราชทาน อ.เมืองลพบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญชาติไทยเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย ผู้แทนผบ.มทบ.13  รอง.ผวจ.ลบ. หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 จังหวัดลพบุรี และประชาชนจิตอาสา โดยดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์ ณ วัดเขาสมอคอน ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ พิธีวางพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 น.ส.วัชรา ทำนองงาม ปลัด อบต.เขาสมอคอน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และ มอบหมายให้ นายจักรชัย รุ่งสุข นักวิชาการสาธารณสุข ร่วมพิธีวางพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดังนี้ เวลา 08.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง)  เวลา 18.00 น. พิธีวางพวงมาลา

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคโควิด 19

นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อบจ.ลพบุรี นำโดย นางอรพิน จิระพันธ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยรองนายก อบจ. และท่านชัยวัฒน์ เจ่าสกุล สจ.เขต 2 ลพบุรี ในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคโควิด 19 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.ลพบุรี ในการจัดหาเครื่องอุปโภค ให้กับครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนตำบลเขาสมอคอน มีครัวเรือนที่มารับข้าวสารจำนวน 926 ครัวเรือน โดยแต่ละครัวเรือนจะได้รับข้าวสารครัวเรือนละ 15 กิโลกรัม ขอขอบคุณ อบจ.ลพบุรี มา ณ โอกาสนี้

การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2555 – 2569) และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน เป็นประธานในการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2555 – 2569) และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) โดยตามมาตรการเว้นระยะห่าง และสวมแมส ตลอดระยะเวลาการประชุม

ชี้แจงการมอบบ่อบาดาล พร้อมหอถัง และแผงโซลาร์เซลล์ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 6 บ้านแหลมกะลา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายเกษม ประภากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มอบหมายให้ นางนงลักษณ์ บุญน้า ตำแหน่งรองปลัด อบต.เขาสมอคอน ชี้แจงการมอบบ่อบาดาล พร้อมหอถัง และแผงโซลาร์เซลล์ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 6 บ้านแหลมกะลา เพื่อจัดทำข้อบังคับการใช้น้ำประปาของหมู่บ้าน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ที่ประชุมมีมติรับโอนบ่อบาดาล พร้อมทั้งจัดทำหลักฐานตามที่เจ้าหน้าทีชี้แจง

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อจัดทำรายงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน

นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อจัดทำรายงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยมีนางสิรินาฏ ปรีชาจารย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของ อบต.เขาสมอคอน ในการนี้ นายก อบต.เขาสมอคอน มอบหมายให้มีการแบ่งงานความรับผิดชอบ ในการประเมินความโปร่งใสภาครัฐ ITA ประจำปี 2565 ถ่ายทอดความรู้การกรอกแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสภาครัฐ สำหรับบุคคลากรภายในองค์กร ที่มีอายุการทำงานในหน่วยงานไม่น้อยกว่า 1ปี และมอบหมายให้เชิญชวนผู้มาติดต่อราชการ เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม สำหรับบุคคลภายนอก EIT ที่ประชุมประเมินและวิเคราะห์ผลการคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ปี 2564 เพื่อจัดวางแนวทางการพัฒนาให้ได้รับ AA ต่อไป