การต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น และเผยแพร่ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของ อบต.เขาสมอคอน

นายเกษม ประภากร ตำแหน่ง นายก อบต.เขาสมอคอน นำสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน และพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ร่วมกันแสดงเจนารมณ์ โดยแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น และเผยแพร่ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของ อบต.เขาสมอคอน จำนวน 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักงาน อบต.

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรั้ว ป้าย ประตูทางเข้า -ออก สำนักงาน อบต.เขาสมอคอน

วันที่ 25 ก.พ.64 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรั้ว ป้าย ประตูทางเข้า -ออก สำนักงาน อบต.เขาสมอคอน วงเงินงบประมาณก่อสร้างตามสัญญา 496,000 บาท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ เสร็จสิ้น ครบถ้วน ถูกต้องตามสัญญาจ้าง จาก หจก.เทียรประเสริฐ จำกัด พิจารณาแล้วเห็นควรตรวจรับงานจ้าง จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ตรวจสถานที่ก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง หมู่ 2,4,5 ตำบลเขาสมอคอน จาก กม.2.860 ถึง กม.ที่ 3.086(ลบ 6174 )

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจรับงานได้ร่วมกันตรวจสถานที่ก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง หมู่ 2,4,5 ตำบลเขาสมอคอน จาก กม.2.860 ถึง กม.ที่ 3.086(ลบ 6174 ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 223.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่จราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,338 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ณ หมู่ที่ 2,4,5 ตำบลเขาสมอคอน วงเงินค่าก่อสร้าง 498,000 บาท พิจารณาแล้วเห็นควรตรวจรับงานจ้าง จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

โครงการส่งเสริมวิถึไทย อาชีพและภูมิปัญญาไทยให้แก่เด็กและเยาวชน 2563

โครงการส่งเสริมวิถึไทย อาชีพและภูมิปัญญาไทยให้แก่เด็กและเยาวชน วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ่งบ้านโคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตำบลเขาสมอคอน มีความรู้ ทักษะ จากประสบการณ์ตรงจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำของตกแต่งในงานพิธี การทำขนม ของเล่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยเด็กและเยาวชนตำบลเขาสมอคอน จำนวน 55 คน มีกิจกรรมแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ และฝึกทำของเล่นด้วยตนเอง เด็กๆ ได้รับความรู้ สนุกสนาน จากวิทยากรพื้นบ้าน ได้รับการสนับสนุนโครงการจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาสมอคอน

โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้แก่เด็กและเยาวชน ตำบลเขาสมอคอน 2563

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอ่น สนับสนุนโครงการโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาสมอคอน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตำบลเขาสมอคอน มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เด็กและเยาวชนตำบลเขาสมอคอน จำนวน 60 คน ดูแลโดยครูวิทยากรชาวต่างชาติ และ ครูโรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเก่มส์การศึกษา จับคู่รูปภาพภาษาอังกฤษ เกมส์กระซิบข้อความ,เกมส์การสร้างคำภาษาอังกฤษ และเทคนิคการค้นหาคำศัพท์

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563 ณ วัดเขาสมอคอน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสาฯ จำนวน 50 คน วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ในครั้งนี้มีวิทยากรจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และวิทยากรจากเทศบาลตำบลท่าโขลง กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาฯ มาให้ความรู้จิตอาสาตำบลเขาสมอคอนโขลง กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาฯ มาให้ความรู้จิตอาสาตำบลเขาสมอคอน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) : Memorandum of understanding. ว่าด้วยการพัฒนาวัตกรรมเด็กปฐมวัยคุณภาพ :ICAP (Integrated child-center active learning program)

วันพฤหัสบดี ที่18 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน. นำโดยนายเกษม ประภากร. นายก อบต.เขาสมอคอนพร้อมด้วย นางอรวรรณ. นัดนะรา ผอ.รร.อนุบาลพระศรีอาริย์ และผอฺกองการศึกษาฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) : Memorandum of understanding. ว่าด้วยการพัฒนาวัตกรรมเด็กปฐมวัยคุณภาพ :ICAP (Integrated child-center active learning program) ระหว่าง จังหวัดลพบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี, อำเภอท่าวุ้ง, โรงพยาบาลท่าวุ้ง, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวุ้ง, มูลนิธิยุวพัฒน์ กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดย นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ณ.ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น5 จังหวัดลพบุรี

อบต.เขาสมอคอนร่วมกับอสม.ตำบลเขาสมอคอน คัดกรองประชาชนในชุมชนป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ร่วมกับอสม.ตำบลเขาสมอคอน ทำการตรวจวัด คัดกรองประชาชนในชุมชน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 พร้อมกับให้ความรู้ประชาชนในการป้องกัน และการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

อบต.เขาสมอคอนมอบหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เดินหน้าเคาะประตูบ้าน เพื่อมอบหน้ากากอนามัยให้กับปาะชาชนในชุมชน เพื่อสวมใส่ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 พร้อมให้ความรู้การเฝ้าระวัง ป้องกันการับเชื้อไวรัสดังกล่าว