ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานช่วยเหลือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร อบต.เขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานช่วยเหลือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร อบต.เขาสมอคอน ซึ่งจะรับสมัครในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ.อาคารบริการสาธารณสุข ด้านหน้าสำนักงาน อบต.เขาสมอคอน

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564 ประเภทโดดเด่น

น.ส.วัชรา ทำนองงาม ปลัด อบต.เขาสมอคอน พร้อมคณะฯ รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564 ประเภทโดดเด่น รางวัลชมเชยอันดับหนึ่ง (รูปแบบการจัดงาน new normal )

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนที่กักตัวเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาสมอคอน ที่กักตัวเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดยได้รับความอนุเคราะห์สมทบการบริจาคจากสจ.ชัยวัฒน์ เจ่าสกุล กำนันธนัทรัช นามนาค ผู้ใหญ่ณรงค์ฤทธิ์ บัวหอม

นำเสนอผลงานนวัตกรรมกล้าที่จะก้าว งานกายภาพบำบัด รอบที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โดยนายเกษม ประภากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน และคณะผู้จัดทำนวัตกรรม นำเสนอผลงานนวัตกรรมกล้าที่จะก้าว งานกายภาพบำบัด รอบที่ 2 กับคณะอนุกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ด้วยระบบ zoom

มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับครอบครัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 4 ครอบครัว และครอบครัวของผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้ระหว่างการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า (Covid-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับครอบครัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 4 ครอบครัว และครอบครัวของผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้ระหว่างการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า (Covid-19)

ประชุมติดตามสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ร่วมกับ ผอ.รพ.ท่าวุ้ง และ สส.อ.ท่าวุ้ง ผ่านระบบ Zoom

นางสาววัชรา ทำนองงาม ปลัด อบต.เขาสมอคอน เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ร่วมกับ ผอ.รพ.ท่าวุ้ง และ สส.อ.ท่าวุ้ง ในการปรับตัวให้เข้ากับภาวะโรคระบาด ผ่านระบบ Zoom

ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้ามอบเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่มให้กับศูนย์พักคอยใกล้บ้าน ใกล้ใจ อบต.เขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่มให้กับศูนย์พักคอยใกล้บ้าน ใกล้ใจ อบต.เขาสมอคอน ด้วยความห่วงใย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากบริษัทโตโยต้านารายณ์แกรนด์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถโตโยต้าทุกรุ่น

ศูนย์พักคอย รอเตียง ใกล้บ้านใกล้ใจ อบต.เขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เตรียมเปิดให้บริการ ศูนย์พักคอย รอเตียง ใกล้บ้านใกล้ใจ อบต.เขาสมอคอน กับพี่น้องชาวตำบลเขาสมอคอน ซึ่งต้องใช้ชุด PPE ถุงเท้า เพื่อใช้ในงานควบคุมโรค จึงขอเชิญชวนพี่น้องบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และอื่นๆ ได้ที่ อบต.เขาสมอคอน

การต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น และเผยแพร่ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของ อบต.เขาสมอคอน

นายเกษม ประภากร ตำแหน่ง นายก อบต.เขาสมอคอน นำสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน และพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ร่วมกันแสดงเจนารมณ์ โดยแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น และเผยแพร่ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของ อบต.เขาสมอคอน จำนวน 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักงาน อบต.

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรั้ว ป้าย ประตูทางเข้า -ออก สำนักงาน อบต.เขาสมอคอน

วันที่ 25 ก.พ.64 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรั้ว ป้าย ประตูทางเข้า -ออก สำนักงาน อบต.เขาสมอคอน วงเงินงบประมาณก่อสร้างตามสัญญา 496,000 บาท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ เสร็จสิ้น ครบถ้วน ถูกต้องตามสัญญาจ้าง จาก หจก.เทียรประเสริฐ จำกัด พิจารณาแล้วเห็นควรตรวจรับงานจ้าง จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน