การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการขับเคลื่อนการคัดแยกขยะในครัวเรือสู่ระบบการจัดสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้วยจังหวัดลพบุรีได้จัดกาประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการขับเคลื่อนการคัดแยกขยะในครัวเรือนสู่ระบบการจัดสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนคัดแยกขยะที่ตร้นทาง สร้างกลไกและองค์ความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกต้องเหมาะสม