ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 แล้วนั้น จึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และรับสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น อาศัยตามอำนาจฯ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้จัดการเลือกตั้งฯ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแแหน่ง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน “สุจริตโปร่งใส อบต.เขาสมออคอนใสสะอาด”

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงกำหนดมาตรการให้บุคลากรของทุกส่วนราชการ ทุกระดับ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนยึดถือปฏิบัติดังนี้ั

คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ประกาศผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2563 อบต.เขาสมอคอน มีผลการประเมินด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีค่าต่ำสุดเท่ากับ 85.15 โดยมีข้อเสนอให้หน่วยงานจัดทำข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายไม่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว จึงได้จัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการให้ยืมทรัพย์สินของทางราชการ

การจัดทำโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปปีงบประมาณ 2564

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้เล็งเห้นความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ เพื่อเชิดชูเกียรติฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ด้วยการทุจริตรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมและเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ อันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ขององค์กร จึงให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ