นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

นายเกษม ประภากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน  ได้จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy)  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม  อีกทั้งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการไม่รับ ไม่ให้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้เปลี่ยนไปจากเดิมและทวีความรุนแรงขึ้น เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลีกเลี่ยงการเดินทาง ลดการแออัดในการติดต่อชำระภาษีของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงเห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทราบกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและอำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน

เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติราชการเป็นปัจจุบัน จึงแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและอำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน

บัญชีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 – 5 พฤศจิกายน 2564 และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลเขาสมอคอน ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามเอกสารแนบท้าย

ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 แล้วนั้น จึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และรับสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น อาศัยตามอำนาจฯ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้จัดการเลือกตั้งฯ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแแหน่ง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปี พ.ศ.2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้กำหนดการประชุมสมัยสามัญ และได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2564 ไว้ในการประชุมฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปี พ.ศ.2564

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้กำหนดการประชุมสมัยสามัญ และได้มีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน “สุจริตโปร่งใส อบต.เขาสมออคอนใสสะอาด”

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงกำหนดมาตรการให้บุคลากรของทุกส่วนราชการ ทุกระดับ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนยึดถือปฏิบัติดังนี้ั