มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติราชการเป็นปัจจุบัน จึงมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ประกาศผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2563 อบต.เขาสมอคอน มีผลการประเมินด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีค่าต่ำสุดเท่ากับ 85.15 โดยมีข้อเสนอให้หน่วยงานจัดทำข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายไม่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว จึงได้จัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการให้ยืมทรัพย์สินของทางราชการ

การจัดทำโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปปีงบประมาณ 2564

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้เล็งเห้นความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ เพื่อเชิดชูเกียรติฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ด้วยการทุจริตรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมและเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ อันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ขององค์กร จึงให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมถึงการให้บริการประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าๆง จึงกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

มาตรการป้องกันการรับสินบน

ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนจึงตะหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ