การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามที่ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน กำหนดให้พนักงานส่วนตำบล ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ะลครั้งต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงการมาปฏิบัติราชการต้องไม่ลาหรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดเป็นหนังสือไว้ แล้วแต่กรณี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู, ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

โดยที่ ก.อบต.ได้กำหนดมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู, ลูกจ้างประจำ พ.ศ.2558 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู, ลูกจ้างประจำ พ.ศ.2558 ให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัดทราบ จึงประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู, ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี) และผู้ช่วยครู (วิชาเอกภาษาไทย) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8-14 ตุลาคม 2562 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 036-489123 หรือดูรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

อัตราร้อยละของฐานในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 ข้อ 6 วรรคสอง กำหนดการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่ละครั้งให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละหกของฐานในการคำนวน และให้ประกาศร้อยละของฐานในการคำนวนที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

การต่อสัญญาจ้างให้พนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 อัตรา ประกอบกับสัญญาจ้างของพนักงานจ้างดังกล่าวสิ้นสุดลงและพนักงานจ้างทั่วไป ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในเกณฑ์ดี จำนวน 4 อัตรา เพื่อให้มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการรองรับกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นได้วยความเรียบร้อย มีความต่อเนื่อง จึงต่อสัญญาจ้างให้พนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ และเห็นว่าจะต้องมีการแปลงนโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อดำเนินการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงประกาศเจตจำนงการบริหารงานความสุจริต เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนยึดถือปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบตามเอกสารแนบท้าย