ตารางแสดงวงเงินโครงการประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสมอคอน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความประสงค์แสดงตารางแสดงวงเงินโครงการประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสมอคอน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความประสงค์แสดงตารางแสดงวงเงินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างพัฒนาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสมอคอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างพัฒนาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสมอคอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น บัดดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ชนะการเสนอราคารายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างพัฒนาการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสมอคอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างพัฒนาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสมอคอน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ตารางแสดงวงเงินโครงการประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างพัฒนาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสมอคอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความประสงค์แสดงตารางแสดงวงเงินโครงการประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างพัฒนาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสมอคอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่งประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศฯ ของกรมบัญญีกลางและของหน่วยงานของรัฐ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น บัดดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ชนะการเสนอราคารายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย