ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่งประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศฯ ของกรมบัญญีกลางและของหน่วยงานของรัฐ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาลาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสมอคอน

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ดีที่สุดความแจ้งแล้วนั้น แต่ด้วยผู้ชนะการเสนอราคาทำหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จึงขอประกาศยกเลิกและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ดีที่สุดใหม่ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-ASPHAL Concrete ลบ.ถ.6163 สายบ้านท่าโขลง-บ้านบางพราน

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ดีที่สุดความแจ้งแล้วนั้น แต่ด้วยผู้ชนะการเสนอราคาทำหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จึงขอประกาศยกเลิกและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ดีที่สุดใหม่ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ลบ.6163 สายบ้านท่าโขลง-บ้านบางพราน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เรื่องประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ลบ.6163 สายบ้านท่าโขลง-บ้านบางพราน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 นั้น บัดดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ชนะการเสนอราคารายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย