คู่มือความก้าวหน้าในสายอาชีพ Career paths

การจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมองเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพและมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง โยกย้าย การสับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม ซึ่งจะทำให้บุคลากรเกิดความมั่นใจในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงจัดทำคู่มือฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคนโดยความปลอดภัยในการทำงานจะเกิดขึ้น ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจ ขึค้นกับหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร นับตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ เพื่อให้การบริหารงานความปลอดภัยมีการดำเนินงานไปด้วยความสะดวก ราบรื่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคออนจึงกำหนดนโยบาย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

สรุปผลการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560