การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณา ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

“บุคลากร” ถือเป็นทรัพยากรสำคัญ และมีคุณค่าต่อการขับเคลื่อน พัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดบริการประชาชนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ และการให้บริการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  ในรอบ  6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) เพื่อเป็นการรายงานสถิติผู้มาใช้บริการงานด้านต่าง ๆ ของ อบต.เขาสมอคอน และยังสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดบริการสาธารณะเพื่อให้ครอบคลุม เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ จีงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน